Sámi nuoraid bargobádji – somás servvoštallan ja dehálaš sáhkasisdoallu mearrideddjiide

ACAF-prošeakta ordnii sámi nuoraide bargobáji 20.-21.4.2024 Levis. Bargobádjái serve árbevirolaš ealáhusaiguin bargi sámi nuorat (15-29-jahkásaččat) Eanodagas, Anáris ja Ohcejogas. Fáttát ledje oktanaga báikkálaččat ja máilmmiviidosaččat: dálkkádatrievdan, dan váikkuhusat, dan goahcan, sámi nuoraid searvevuohta ja sámi kultuvrra boahtteáigi. Bargobájis doahttaluvvui dieđu ovttasbuvttadeami prinsihppa, dehege akademalaš diehtu ja sápmelaččaid árbevirolaš diehtu adnojuvvo dásseárvosažžan. Bargobádjái oassálasttii maid Operašuvdna Árktis -dálkkádatprošeakta.

ACAF-prošeakta lea vuosttaš dutkanprošeakta, mas sámi nuoraid oainnut gullojuvvojit sin iežaset eavttuid mielde. Dálkkádatrievdan gullá Sámis árgabeaivái, nuorat vuhttet dan váikkuhusaid iežaset eallinbirrasis, ealáhusain ja kultuvrras. Sámi nuorat šaddet eallit guovdu dálkkádatrievdama váikkuhusaid ja sin oainnut ja vásáhusat galget gullojuvvot.

Bargobájis bohte ovdan evttohusat ja jurdagat joatkkadutkanprošeaktan ja doaibmabidjun, maid servodagas galggalii bargat dili buorideami várás. Acaf-fidnu lea čatnasan ovddidit nuoraid ovdanbuktimiid ollašuhttima. Nuoraid dahkan ovdanbuktimat ovddiduvvojit eiseválddiide, Sámediggái ja Nuortalaččaid siidačoakkámii.

Bargobáji bohtosat ovdanbuktojuvvojit ACAF-prošeavtta ordnen panelas Nuoraiddutkankonfereanssas 12.-14.6.2024 Tamperes. Panelii servet sámi nuorat, geat oassálastet prošektii.

Prošeavttas lea Sámedikki ja Nuortalaččaid siidačoakkáma ovdamiehtan, mii vuođđuduvvá friddja dihtui.

Saamelaisnuorten työpaja – iloista yhdessäoloa ja tärkeitä viestejä päättäjille 

ACAF-hanke järjesti saamelaisnuorille työpajan 20.–21.4.2024 Levillä. Työpajaan osallistui perinteisiä saamelaiselinkeinoja harjoittavia saamelaisnuoria (15-29-vuotiaita) Enontekiöltä, Inarista ja Utsjoelta. Teemat olivat samaan aikaan paikallisia ja globaaleja: ilmastonmuutos, sen vaikutukset, sen hillitseminen, saamelaisnuorten osallisuus ja saamelaiskulttuurin tulevaisuus. Työpajassa noudatettiin tiedon yhteistuotannon periaatteetta, eli akateeminen tieto ja saamelaisten perinteistä tietoa kohdellaan tasa-arvoisena. Työpajaan osallistui myös Operaatio Arktis-  ilmastohanke.

ACAF-hanke on ensimmäinen tutkimushanke, jossa saamelaisnuorten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta kuullaan heidän omilla ehdoillaan. Ilmastonmuutos on saamenmaalla arkipäivää, nuoret näkevät sen vaikutukset omassa elinympäristössään, elinkeinoissaan ja kulttuurissaan. Saamelaisnuoret joutuvat elämään ilmastonmuutoksen vaikutuksien keskellä ja heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan on kuunneltava.

Työpajassa tuli esille saamelaisnuorten ehdotuksia ja ideoita jatkotutkimushankkeiksi ja toimenpiteiksi, mitä yhteiskunnassa tulisi tehdä tilanteen parantamiseksi. ACAF-hanke on sitoutunut edistämään nuorten esitysten toimeenpanoa. Nuorten tekemät esitykset viedään viranomaisille, Saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle.

Työpajan tuloksia esitellään ACAF-hankkeen järjestämässä paneelissa Nuorisotutkimuskonferenssissa 12.-14.6.2024 Tampereella. Paneeliin osallistuu hankkeeseen osallistuvia saamelaisnuoria.

Hankkeella on Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus.

Saami Youth Workshop – joyful togetherness and important messages for decision-makers 

The ACAF project organised a workshop for Saami youth at Levi on 20.–21.2024. The workshop was attended by Saami youth (aged 15–29) engaged in traditional Saami livelihoods from Enontekiö, Inari and Utsjoki. The themes were both local and global: climate change,  its effects, climate mitigation, the participation of Saami youth and the future of Saami culture. The workshop followed the principle of co-production of knowledge, i.e. academic knowledge and the traditional knowledge of the Saami people are considered equal. The workshop was also attended by the Operation Arctic climate project.

The ACAF project is the first research project in which the views of Saami youth on climate change are heard on their own terms.  Climate change is commonplace in the Sápmi (land of the Saami people), and young people see its effects in their own living environment, livelihoods and culture. The Saami youth have to live in the midst of the effects of climate change, and their views and experiences must be listened to.

The workshop heard suggestions and ideas from the Saami youth for further research projects and measures that should be done in society to improve the situation. The ACAF project is committed to advance the implementation of the ideas and proposals of the youth. Proposals made by young people are taken to the authorities, the Saami Parliament and the Skolt Saami village assembly.

The results of the workshop will be presented in a panel organised by the ACAF project at the Youth Research Conference in Tampere on 12.-14.6. The panel includes Saami youth participating in the project.

The project has the free, prior, and informed consent of the Saami Parliament and the Skolt Saami Village Assembly.

Suvi Juntunen, Klemetti Näkkäläjärvi

 

Share This